SELKA GRUP KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değerli Selka Grup ziyaretcisi; aşağıdaki metin sizi Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Selka Hazır Beton San.Tic. Anonim Şirketi ve Selka Prefabrik Yapı Elem. İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir. Şirket yürütmekte olduğu faaliyetler nedeni ile KVKK kapsamında her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini , iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi , ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, müşteri memnuniyeti takip ve değerlendirme faaliyetleri,; kredi değerlendirme, kredi ve finansman işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi ile krediye uygunluk araştırma ve incelemesinin farklı kaynaklar üzerinden gerçekleştirilmesi; kredi ve finansman süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası; satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası; sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi; finans veya muhasebe işlerinin takibi; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortakları, tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi; ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirket merkezinin ve santrallerinin güvenliğinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; yasal sınırlar çerçevesinde sigorta ve hasar süreçlerinin planlanması ve takibi amaçları ile işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir ve KVKK’nın belirlediği koşullar ve rızanız çerçevesinde yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş seyahatleri ve organizasyon, ödüllendirme süreçlerinde aracı/acente hizmeti veren kurumlara, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, bağlı grup şirketlerimize ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından faaliyetlerimizi yasalardan kaynaklı yükümlülükleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirerek yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde, ön sipariş formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme formları, aday başvuru formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Selka Hazır Beton A.Ş. dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.


Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz.


  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Selka Hazır Beton için “Karacahöyük Mh. Alpu Yolu 2.Km No:150/1 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR” Selka Prefabrik için “Organize Sanayi Bölgesi 20.Cadde No:7 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR” adreslerine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya selkahazirbeton@hs01.kep.tr ve selkaprefabrik@hs01.kep.tr olarak kayıtlı elektronik posta adreslerimize güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Türkçe dışında bir dilde yapılan başvurular değerlendirilemeyecektir. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti ve/veya değerlendirme ve karar verme işlemlerinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, KVKK tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu internet sitesi yaptığınız tercihleri hatırlamak ve kullanımınızı kişiselleştirmek için çerezleri kullanır. Ziyaretinize devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için Kvkk Politikası ve Çerez Politikası sayfasına göz atabilirsiniz. Kvkk Politikası ve Çerez Politikası ile ilgili bilgi alın. KAPAT